zaterdag 26 december 2015

Eicosatetraeonic (ETA) is een heel speciaal en uniek item vetzuur.

ETA is een speciaal en uniek vetzuur en zijn hoofdfunctie is  om ontstekingsprocessen natuurlijk te ondersteunen

De Nieuw-Zeeland groenlipmossel olie heeft natuurlijk therapeutisch levensverlengende eigenschappen en het herstellen van gezondheid en wellness voordelen als geen ander op de planeet die het paradigma aan het veranderen is van natuurgeneeskundige middelen. De Latijnse naam is perna canaliculus. De Nieuw-Zeelandse groenlipmosselen leven uitsluitend in de onvervuilde schone oceaan van Nieuw-Zeeland en het koude antarctische oceaanwater dat in hun organisme gefilterd word welke de fytoplankton absorberen. Fytoplankton zijn microscopisch kleine mariene planten die in de oceaan leven en produceren complexe organische verbindingen van eenvoudige anorganische moleculen met behulp van energie uit zonlicht.

Omega 3 black FREZZORDeze eenvoudige ééncellige planten zijn de oorspronkelijke producenten in de voedselketen, de bron van de voedselketen, en zijn fundamenteel voor de oceanen hun ecosysteem en al het leven op de planeet. Fytoplankton combineert energie uit zonlicht en anorganische chemicaliën om energie-rijke moleculen te maken. Deze zijn zeer schoon en vertegenwoordigen een elementaire natuurlijke bron van voedsel. Het is hier waar de magie begint. Omdat de ozonlaag dun is over de Nieuw-Zeelandse oceaan produceren deze fytoplanktons een ongewoon sterk en beschermend pigment van kleur genaamd Astaxanthine (De koning van anti-oxidanten).

Astaxanthin FREZZORDe Astaxanthine beschermt het fytoplankton van de gevaarlijke destructieve ultraviolette straling en deze anti-oxidant wordt overgedragen aan de nieuwzeelandse mosselen tijdens het constante-filter proces. Deze natuurlijke biologische wilde voedselketen laat de aardse planeet de meest krachtige anti-inflammatoire bescherming creëren voor de Nieuw-Zeelandse groenlipmosselen. Een perfecte natuurlijke verhouding van het gehele spectrum van Omega's geproduceerd inclusief astaxanthine in het unieke levende organisme van de groenlipmossel inbegrepen. Deze levensverbeterende verbindingen en lipiden kan worden gewonnen en geleverd als een geheel natuurlijke voeding in het voordeel van de hele mensheid.

Gezondheidsvoordelen van de groenlipmossel omvatten behandeling van de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en kan het vermogen van aspirine en indomethacine die maagzweren veroorzaken remmen. Het volledige bereik van meer dan 32 Omega's in de groenlipmossel zoals DHA, EPA en ETA is aangetoond dat het de route van het metabole ontstekingsproces wijzigt met vele gunstige gevolgen voor de gezondheid. Klinische studies hebben zeer significante anti-inflammatoire activiteit aangetoond bij patiënten met osteoartritis, reumatoïde artritis, astma, hersenendegeneratie, hartaandoeningen en andere ontstekingen.

De groenlipmossel is een stabiele bron van bioactieve lipiden met een veel grotere potentie dan plantaardige visolie momenteel gebruikt als voedingssupplementen om tekenen van ontsteking te verminderen. Geoordeeld wordt dat de meeste, zo niet alle ziekten kunnen worden teruggebracht tot een gemeenschappelijke daling van ontsteking. Door de groenlipmossel olie, heeft men een levensmiddel uit de natuur afkomstig, welke mogelijk om veel, zo niet alle zieke omstandigheden voordelen te verstrekken. FREZZOR heeft een bedrijfseigen koud extractie proces dat het volledige spectrum van omega's en carotenoïden effectiever onttrekt dan enig ander proces dat gekend is. New Zealand groenlipmossel olie staat alleen in het feit dat het een bijzonder poly-onverzadigde vetzuur bevat die nergens anders in de natuur voorkomt, genaamd Eicostetraenoic acid (ETA), welke wetenschappelijk aangetoond heeft om ontsteking effectiever te verlagen dan elke andere bron van omega-3 op de planeet. FREZZOR Omega-3 bevat krachtige anti-onstekingsremmers en anti-oxidanten die gemakkelijk worden geabsorbeerd door het lichaam en bleken zeer effectief de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en voortijdige veroudering. Enkele zeldzame lipidegroepen in de groenlipmossel heeft aangetoond de ontsteking effectiever te verminderen dan vele moderne geneesmiddelen zoals steroïden. Groenlip Mossel olie bevat meer dan 10 verschillende mariene sterolen en 32 verschillende soorten vetzuren die het immuunsysteem, gewrichtsaandoeningen, hartaandoeningen, ontstoken luchtwegen, abnormale reacties, ontstoken huid, spierpijn, en neurologische functie ondersteunen en verbeteren.

Groenlipmossel olie werkt als een cox voorkomer, beperker of afsnijder van de productie van cox enzymen die deel uitmaken van de ontstekingswerkwijze in ons lichaam welke word geactiveerd door het immuunsysteem. Maar in tegenstelling tot veel cox remmende geneesmiddelen die zowel cox-1 en cox-2 paden beperken, groenlipmossel olie werkt alleen op de cox-2 en lox paden en laat de cox-1 route nog steeds functioneren. Dit betekent dat de cox-1 enzymen nog steeds functioneren bijvoorbeeld om slijm te produceren om de binnenste lagen van ons lichaam te beschermen tegen maagzuur en om onze lever een gezonde functie te laten behouden en tegelijkertijd helpen om het metabolisme van arachidon te remmen, een voorloper van ontsteking. Groen lipmossel olie is een veel betere optie dan de cox-2 remmers die we ontvangen van de farmaceutische bedrijven omdat deze geen negatieve effecten hebben op de gezondheid van het hart zoals cox-2 remmers waarmee Vioxx zijn geassocieerd. Nieuw-Zeeland groenlipmossel olie is de enige bekende bron van lipiden met een unieke verhouding van 32 essentiële vetzuren, waarvan 18 omega-3 vetzuren bijvoorbeeld, die nergens anders in de natuur voorkomen.

FREZZOR's eigen groenlipmossel olie formule bevat krachtige natuurlijk voorkomende anti-ontstekingsremmers en anti-oxidanten welke ons voorzien van een krachtige natuurlijke wellness-oplossing. Onderzoek heeft bevestigd dat Nieuw-Zeeland groenlipmossel olie 158 keer effectiever is dan visolie, 247 keer effectiever dan zalm olie, en 395 keer effectiever dan lijnzaadolie.

FREZZOR Omega-3 bevat een rijke bron van poly-onverzadigde vetzuren en anti-oxidanten met alle Omega's die samen werken in perfecte harmonie zoals de natuur het bedoeld heeft.De Nieuw-Zeeland groenlipmossel olie heeft natuurlijke therapeutisch levensverlengende eigenschappen en het herstellen...
Posted by FREZZOR Nederlands on zaterdag 26 december 2015

Noel Turner's Life Story - TURNER New Zealand & FREZZOR Trailer


New Zealand greenlip mussel oil has a natural therapeutic life-enhancing and restoring health and wellness benefits like none other on the planet that is changing the paradigm of naturopathic medicine. It's Latin name is perna canaliculus. 


The New Zealand greenlip mussels live exclusively in the pure unpolluted clean ocean of New Zealand and filter the cold antarctic ocean waters that pass into their organism and absorb the phytoplankton. Phytoplankton are microscopic marine plants that live in the ocean and produces complex organic compounds from simple inorganic molecules using energy from sun light. These simple one-celled plants are the original producers in the food chain, the very source of the food chain, and are fundamental to the oceans ecosystem and all life on the planet. Phytoplankton combine energy from sunlight and inorganic chemicals and use it to create energy-rich molecules. These are extremely clean and represent an elemental natural food source. It is here where the magic begins. Because the ozone layer is thin over the New Zealand ocean where these phytoplankton produce an unusually strong and protective pigment of color called Astaxanthin (The King of Anti-Oxidants). 

The Astaxanthin protects the phytoplankton from the dangerous ultra-violet destructive rays and this anti-oxidant is transferred to the New Zealand mussels during the constant filter-feeding process. This natural organic wild food supply allows Nature to provide the planets most potent anti-inflammatory protection for the New Zealand Greenlip Mussels. A perfect natural ratio of the entire spectrum of Omegas is produced along with the Astaxanthin within this unique living organism the Greenlip Mussel. These life-enhancing compounds and lipids can be extracted and delivered as a whole natural food to the benefit of all mankind. Health benefits of Green-Lipped Mussels include treatment of Crohn's disease, ulcerative colitis and may inhibit the ability of Aspirin and Indomethacin to cause Peptic Ulcers. 

The full-range of over 32 Omegas present in the Green-Lipped Mussel including DHA, EPA, and ETA have been shown to modify the inflammatory metabolic pathway having many beneficial health consequences. Clinical studies have demonstrated very significant anti-inflammatory activity in patients with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, asthma, brain degeneration, heart disease and other inflammatory conditions. The Greenlip Mussel is a stable source of bioactive lipids with much greater potency than any plant marine oils currently used as nutritional supplements to ameliorate signs of inflammation. It is considered that most if not all disease can be reduced to a common denominator of inflammation. Through the Greenlip Mussel oil, Nature has provided a food sourced possibility to benefit many if not all diseased conditions. 

FREZZOR has a proprietary cold extraction process that extracts the full-spectrum of omegas and carotenoids more effectively than any other process known. New Zealand Greenlip mussel oil stands alone in the fact that it contains a very special poly-unsaturated-fatty-acid found nowhere else in nature, called Eicostetraenoic acid (ETA), which has been scientifically shown to reduce inflammation more effectively than any other source of omega-3 on the planet. 


FREZZOR Omega-3 contains powerful anti-inflammatory and antioxidants that are easily absorbed by the body and have been shown to be highly-effective at protecting cells from oxidative-stress and premature aging. Some of the rare lipid groups found in the greenlip mussel have been shown to reduce inflammation more effectively than many modern drugs including steroids. Mussel oil contains over 10 different marine sterols and 32 different types of fatty acids that support the immune system, joint disorders, heart disorders, inflamed airways, abnormal reactions, inflamed skin, muscle soreness, and neurological function. Greenlip Mussel oil acts as a cox inhibitor, limiting or cutting off the production of the cox enzymes which are part of the method inflammation is triggered in our body by the immune system. However unlike many cox inhibiting drugs that limit both the cox-1 and cox-2 pathways, greenlip mussel oil acts on the cox-2 and lox pathways only and allows the cox-1 pathway to still function. This means that cox-1 enzymes can still function to produce mucus to protect our bodies internal linings from stomach acid for instance, and allows our liver to maintain a healthy function while at the same time helping to inhibit the metabolism of arachidonates, a precursor for inflammation. Mussel oil is a far better option than any of the cox-2 inhibitors provided from the drug companies as it does not have any of the negative effects on heart health that cox-2 inhibitors such as Vioxx have been associated with. New Zealand greenlip mussel oil is the only known source of lipids with a unique ratio of 32 essential-fatty-acids, 18 of which are omega-3s, found nowhere else in nature. 

FREZZOR's proprietary greenlip mussel oil formula contains potent naturally-occurring anti-inflammatory’s and anti-oxidants delivering a powerful all-natural wellness solution. Research has confirmed that New Zealand greenlip mussel oil is 158 times more effective than fish oil, 247 times more effective than salmon oil, and 395 times more effective than flax seed oil. 

FREZZOR Omega-3 contains a rich source of poly-unsaturated-fatty-acids and anti-oxidants with all the Omegas working together in Natures perfect harmony.
Posted by independent ambassador bert verbraeken 


vrijdag 18 december 2015

Adele's violin rendition brought to you by Miri Ben-Ari from Israel #helloIsraeli violist Miri Ben-Ari in an incredible violin rendition of Adele's 'Hello'
Posted by StandWithUs on woensdag 16 december 2015

dinsdag 15 december 2015

Nurofen claims to be more effective than ibuprofen with misleading ads.

Most people don't realize that a body's health is related upon your daily choices of lifestyle . Afterwards you can't get rid of genetically programmed issues and dealing with environment issues , yet known and unknown. it's incredible to fool people that healthy happy eating from the garden of mother nature is to expensive and buying chemicals which poisons our body inexpensive like that getting higher costs for medical treatment. YOU don't take profit from this circle of economical behavior for sure. Pay for this, pay for that, ... because they say it's up to you what to eat and to consume after all. Whenever you step outside, going to city's throwing the marketing ads and panels into your face to consume etc, ... what do you really like to choose for ? 

Being happy inside or outside for the way people look at you and how you wanna be the way they look at you? I'm sure you know it . What i choose is something normally so let me know if you are interested what to choose from mother natures garden.

The UK ad watchdog is investigating a TV ad for painkiller Nurofen Express to assess whether it is misleading because it claims to specifically target muscles in the head.
The Advertising Standards Authority (ASA) investigation, which we first heard about on The Guardian, was triggered by 12 complaints from viewers.
News of it comes in the same week that Australia's federal court ruled Nurofen-maker Reckitt Benckiser misled consumers for selling pills that were twice the price of standard ibuprofen but had the same effectiveness.
In the Australian case, the court found that Nurofen tricked consumers into thinking Nurofen Back Pain, Nurofen Period Pain, Nurofen Migraine Pain, and Nurofen Tension Headache targeted specific types of pain, when in none were more or less effective at treating any of the symptoms.
Commenting on the Australian ruling, Dr Aomesh Bhatt, Reckitt Benckiser's medical affairs director, told The Guardian: "The Nurofen specific-pain range was launched with an intention to help consumers navigate their pain relief options, particularly within the grocery environment where there is no healthcare professional to assist decision making."
The Australian ruling, which has forced the products off the shelves for three months, will not affect Nurofen's packaging in other countries. Bhatt did not comment on the ASA investigation.
The ASA investigation does not concern the company's packaging. The products are regulated by health regulators such as the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).
However, the ASA will be assessing whether Nurofen's TV ads should continue to broadcast.
An ASA spokesman told Business Insider:
Complainants have challenged whether the ad is misleading because it implies that the product directly targets muscles in the head. They’ve also challenged whether the claim “gives you faster headache relief than standard paracetamol or ibuprofen” is misleading.
We received the complaints in February and launched an investigation in March. This is a complex case and our investigation is ongoing. The advertiser is providing evidence to substantiate its claims, we’re carefully assessing that and we’ll publish our findings in due course.

zondag 13 december 2015

SiteTalk CashBack will end of 2015 - begin 2016 launch their new iOS application.

DO you like shopping online or the idea that people indeed are shopping online to save money from their online shopping habits ?
If that is already enough, try out to learn about it and it's a great product to use for online shopping. Many company's like this service for their products and it's better to use the competition instead of participating into it. The economy is saturated with many super healthy foods or goods so why won't you search yours with some good cashback or saving money upon it , if within the system. 

Are you prepared to learn something extraordinary and some knowledge to start making money from shopping online activities, active and / or passive ?
 • Passive income for years coming as online shopping will never stop , right ? Ofcourse it's an investment but better then a bank account for real. Are you open minded and see the bigger picture from people who shop online ? Included yourself ? NO worries about product stocks or transports, feedback , client service, after sales point... . No, you the cashback and the products are guaranteed by the seller. So how many savings would you like? www.sitetalkcashback.com/referby/bertofun and check to install the add-on in your browser to get it happen and have extremely fun. Shop on EBAY for example... .  Below an example of the sitetalkcashback app for mobile , also for IPAD and iPhone. Later android will added. Approval by the app store is under review right now. By the end of the year, it will be available so hoping for good news on the end of the year and holiday shopping was never so easy to enjoy wherever you are. Setup clearly your account for sure.
 • Get cashback by booking.com or expedia.com etc ... also on services like booking hotels and flights for real. Crazy isn't it ?
 For any questions or inquiries let me know because you are actually doing what you are already doing but not for your own profit ? Right ? Be a little selfish and be generous enough to share and talk about it. Will be so much easier when the IOS cashback app appears by the end of 2015. 
Bert v (skype = healthcares.be)
Independent business partner 

Yoga het meest succesvolle commerciële product van de 21e eeuw

Een onderzoek te doen naar de yoga industrie: Wat ik vond had ik niet verwacht! Zie de resultaten van mijn onderzoek in deze verrassende yoga infographic.
Yoga is gebaseerd op de Hindoeïstische leer van eenheid van lichaam en geest. Het is daarom misschien niet meteen een fenomeen waarbij je denkt aan 'booming business'. Toch is dit al de realiteit in landen als de Verenigde Staten en Japan, waar de yogi's de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schoten. De Amerikaanse yogi’s spendeerden het afgelopen jaar $10.3 miljard dollar aan yoga. Dat is een toename van 87% over de afgelopen 5 jaar. 
Het is tijd om te kijken waar deze populariteit vandaan komt. Hoe ziet de gemiddelde yogi eruit? Hoeveel geld gaat er om in deze business? En waarom is yoga zo'n gigantisch groot succes? 
 Deze infographic bestaat uit 4 op zich staande secties:
 • De opkomst van de yoga industrie 
 • Het profiel van de yogi 
 •  Must knows over yoga
 •  De drijvende kracht achter het succes


De miljarden business van Yoga
Gemaakt door dr-discount en strech.nlDeel 1: de opkomst van de yoga industrie

‘Yoga het meest succesvolle commerciële product van de 21e eeuw’

Volgens de internationale yoga federatie zijn er ruim 300 miljoen yogi’s wereldwijd. In de VS groeit het aantal personen die aan yoga doen elk jaar met 20%. In Japan is de groeiratio nog hoger. In deze consumptiemaatschappij groeide het aantal yogi’s met 400%. In vijf jaar tijd steeg het aantal yogi’s van tweehonderdvijfennegentig duizend naar één miljoen tweehonderdtwintig duizend!
Al deze newbies die zich massaal in een yogabroek hebben gehesen, geven flink wat geld uit aan hun nieuwe hobby. Of moet ik zeggen nieuwe levensstijl?  Want als je eenmaal in de scene terecht bent gekomen ga je al snel aan de superfoods, green juices en koop je dure yogabroeken en accessoires. Deze nieuwe levensstijl kost geld. Veel geld. Een losse yogales kost gemiddeld 15 euro per les, een green juicer over de 100 euro en superfoods als maccapoeder, hennepseeds en goji bessen zijn peperduur. 
Yogi’s zijn bereid om ruim 95 dollar te spenderen aan een yogabroek. De yoga legging van het merk Lululemon is de nummer één best verkopende yoga broek op Amazon. Mijn eigen yogabroek kost ruim 50 euro en dat vind ik al veel, maar blijkbaar is er een grote groep yogi’s die bereid is om veel meer geld uit te geven aan yoga wear.
Tegenwoordig zijn luxe resort en all-inclusive vakanties met een vijfsterrenbuffet en uitzicht op de oceaan niet meer de bestemming waar de yuppen en expats naartoe gaan. Nee, het is veel hipper om lekker te detoxen in een yogaretraite of je te laten verwennen in een luxe villa met massage, meditatie- en yogalessen. 
In de VS zijn de uitgaven in de laatste vijf jaar met 87% toegenomen. De yoga industrie is een miljoenen markt en één van de snelst groeiende economieën. Veel landen volgen deze trend. Dit is wel ironisch want yoga is juist geboren uit de principes van het Hindoeïsme waar het bereiken van Nirvana het hoogste was en niet het volgen van een peperdure workshop van een bekende yoga celebrity. 
Yoga van nu is een sterk gecommercialiseerde hobby en wordt met name uitgevoerd door Gooise vrouwen en directeuren, die er niet wakker van liggen als ze als ze 100 euro moetenneerleggen voor een yogabroek.
De globalisering van yoga heeft ook zijn positieve kanten: yogatoerisme zorgt voor veel banen in ontwikkelingslanden als Thailand, Indonesië en India. Ik ben nu op Bali en er zijn hier talloze yogascholen die alleen maar Indonesisch personeel hebben. Daarnaast vergoot yoga de bewustwording van iedereen die het beoefent en dat maakt de wereld mooier. Ik juich de groei van yoga om deze redenen toe en neem de commercialisering van yoga daarbij voor lief.

Deel 2 het profiel van de yogi 

Naast mij op de mat staan niet meer alleen pezige bleke vrouwen en fanatieke benige yogi’s. Ook slungelige jonge meiden, snelle zakenvrouwen en moeders met een klein buikje, staan te wiebelen in de standing split…
Yoga wordt steeds populairder. Mijn favo neef met stijve ledematen waarvan ik nooit had verwacht dat hij ooit het woord down-ward-dog in zijn mond zou nemen, staat nu 3 keer per week in een strak yoga broekje op de mat. Vriendinnen die vroeger fanatiek op cardiomachines in de sportschool stonden, fietsen nu gezellig mee naar de yogastudio. En als ik schuin achter mij kijk, zie ik zelfs mijn vader zijn best doen in de zaal. Dit alles zet mij aan het denken, wie is nou de yogi van nu? Wordt yoga tegenwoordig beoefend door alle lagen van de maatschappij? Vind je ook een Fatima of Surinaamse Winston op de mat?
Terug naar mijn vraag: ‘Wie is nou de yogi van nu?’ Bij gebrek aan cijfers in Nederland, heb ik voor mijn onderzoek de cijfers van het Amerikaans National Center for Biotechnology (NCBI) gebruikt. Ook al is de demografische samenstelling van de VS niet hetzelfde als die van Nederland, geven de cijfers wel een beeld van de toekomstige trends in Nederland. Onze opkomende nationale hobby yoga is ten slotte ook uit Amerika overgewaaid. 
Wie is de yogi van nu?
De vrouw in de menopauze die op zoek is naar haar ware zelf, is niet meer de enige die fanatiek yoga beoefent. Nee, yoga wordt beoefend door een groot deel van de vrouwelijke bevolking. 82% van de yogi’s is vrouw en slechts 18% man. Het percentage mannelijke yogi’s is hard aan het stijgen. Als ik naar mijn neef en andere fanatieke mannen op de mat kijk, voorspel ik dat we binnenkort van nog meer mooie bezwete mannen op de mat kunnen gaan genieten.
Elke leeftijdsdemografie is vertegenwoordigd op de yoga mat. 82% is tussen 18 en 54 jaar. 41% van de yogi’s is tussen de 18 en 34 jaar en de groep tussen de 35 en 54 jaar telt eveneens een percentage van 41%
Kortom: DE yogi is vrouw en bijna elke leeftijdscategorie doet aan yoga. 
Rijk en hoog opgeleid, klinkt als de ideale partner 
DE yogi is rijk én hoog opgeleid. In mijn vorige post heb je er al over kunnen lezen. Het zal zeer waarschijnlijk zijn dat de yogi die naast jou op de mat staat flink wat geld te besteden heeft. Ruim 45% van de yogi’s verdienen namelijk meer dan $75.000 per jaar. De stelling dat je misschien wel een advocaat, chirurg of rechter naast je op de mat hebt staan klopt, want wat blijkt? Ruim 78% van de yogi’s heeft een Universitaire of hoge opleiding genoten.
Gemiddeld geeft de yogi 500 dollar per jaar uit aan yogalessen en yogaproducten zoals: yogabroeken, yogamatten en speciale handdoeken die precies op je yogamat passen. De spenderende yogi’s blijven naast ‘green juices’, peperdure superfoods en ander gezond voer ook lekker geld uitgeven aan een goed stuk vlees, want tegen de verwachting in blijkt dat slecht 12% van de yogi’s vegetarisch eet.
Wist je trouwens dat de hoog opgeleide yogi soms toch niet zo goed kan spellen…..Volgens Google Adwords zoekt zij 1200 keer per maand naar het woord ‘Jogi’ J
Geen hippies meer op de mat
Het beeld van de yogi moet ik flink bijschaven. Wie had nou verwacht dat mensen die misschien wel 5x per week in de studio staan om innerlijke rust te vinden en meer spiritueel te zijn, buiten de studio veel geld uitgeven aan yogaspullen. Nee, yogi’s zijn niet meer de wazige hippies uit de jaren 60. En ironisch genoeg zouden deze hippies het nu niet eens meer kunnen betalen. De huidige yogi is hoog opgeleid, verdient goed en geeft graag geld uit.

Deel 4 de drijvende kracht achter het succes van yoga
Yoga is booming. Alleen al in Nederland lopen er meer dan 600.000 yogi’s rond, en dat aantal stijgt nog steeds stevig. Yogascholen schieten als paddenstoelen uit de grond.
Op Instagram en Pinterest zie je niet meer alleen pics van selfies, schattige huisdieren en pasgeboren baby’s. Nee tegenwoordig ‘sharen’ we ons hypergezonde ontbijt En onze yogaposes! 
Kijk eens op je fb wall. Je wordt doodgegooid met raw food recepten en grassap. En wie heeft er nou niet eens een keer een ‘quote of the day’ gedeeld. Op Facebook wordt je pas gewaardeerd als je regelmatig iets nobels quote of als je er een yogapose tegenaan gooit.
Bovendien geven yogi’s steeds meer geld uit aan accessoires en lessen!
Waarom is yoga zo populair?
Hoe is het mogelijk dat yoga zo hard groeit? Het wordt hieronder uitgelegd. Ik noem ze de 4 Chakras :)
 1. De yogi praat graag over yoga (mond op mond reclame)
Eén verklaring voor het succes van yoga is dat yogi’s er veel over praten. Yogi’s zien yoga vaak meer als een levensstijl dan als een fysieke activiteit. Een levensstijl die hun spiritueler maakt en zich goed over zichzelf laten voelen. En als je goed voelt wil je dit natuurlijk delen!
Meer mensen gaan aan yoga doen! Want als je de hele dag instragram foto’s van awesome yogaposes voorbij ziet komen, of tweets van mensen leest die zich geweldig voelen na yoga, of ads ziet met hippe yoga kleding… dan gaat het bij jou natuurlijk ook een beetje kriebelen.
1 ) Gezondheidshype
De enorme gezondheidshype dat de laatste jaren in de samenleving speelt is ook een grote trigger. Diëten – paleo, eiwitrijk, enzovoort – zijn big business geworden, en iedere maand is er een nieuw soort superfood op dat markt. Dit is intressant maar ook verwarrend: doordat er zo veel verschillende ideeën en theorieën zijn over wat nu écht gezond is, weet niemand meer precies waar hij aan toe is. Moet je nou wel of geen vetten eten? En dat vasten, is dat nou wel of niet een goed idee? 
Dat is waar yoga om de hoek komt kijken. Het is namelijk maar van weinig dinngen zó duidelijk dat ze gezond zijn! Zelfs artsen schrijven yoga voor aan mensen met blessures en stressproblemen. Yoga past dus niet alleen perfect in deze gezonde tijdgeest, het is ook nog eens extra populair omdat iedereen die eraan begint direct merkt hoe ontspannend en heilzaam het is. 
2) Toegankelijkheid
Vroeger moest je naar een spacy ashram en heel vroeger moest je naar India voor yoga. Nee tegenwoordig is het anders. Yoga is toegankelijk!
Je kunt goedkoop en eenvoudig aan instructies komen: YouTube staat bol van de instructiefilpjes, er zijn talloze yogaboeken en in Den Haag heb je drie yogascholen naast elkaar staan. Je kunt yoga letterlijk overal doen! Op werk, thuis, op het strand of in het park. Alles wat je nodig hebt is een matje, een hemdje en – uiteraard – een comfortabele yoga broek. 
3 ) Trendy en hip 
Yoga is HIP. Het is alleen niet meer voor zweverige hippies en vage goeroes. Ga maar na: filmsterren en modellen als Christy Turlington, George Clooney en Miranda Kerr delen hun yogaverhaal in tijdschriften. Bekende merken als Nike en Stella McCartney ontwerpen yoga kleding en yogabroeken voor dames en heren. Met zo’n enorme industrie, waar zo veel geld in rondgaat, is het helemaal niet verrassend dat steeds meer mensen met yoga in aanraking komen.
Deze vier chakra’s zorgen voor de groeiende populariteit van yoga en het einde is nog niet in zicht.
En het fijne is, dankzij die groeiende populariteit komen er steeds meer yogascholen bij, zijn er meer mooie yogabroeken te koop en is er steeds meer informatie over beschikbaar. Heerlijke voor iedereen die van yoga houdt.
Met dank aan dr-discount.nl voor het sponsoren van de kosten van de illustraties.


Is biologisch echt beter ?

Is biologisch echt beter?

Terwijl we bezig zijn met vier weken 100% biologisch eten, komen er wat tegenwerpingen naar me toe. Van mensen die komen met negatieve verhalen over biologsch eten. Maar ook mijn eigen twijfels komen weer even tevoorschijn. Ik stel mezelf dan dit soort vragen:
 • Is biologisch wel echt gezonder?
 • We maken het wel moeilijker voor onszelf, want biologisch is niet zo makkelijk verkrijgbaar als niet biologisch.
 • Is het wel echt beter voor het milieu om biologisch te eten?
 • Hoe moet ik kiezen bij producten waar het prijsverschil zo groot is tussen wel en niet biologisch? Is het dan eigenlijk echt zo duur om het product te verbouwen? Of buiten producenten het biologische uit (ons product is biologisch, dus willen mensen er toch wel veel geld voor betalen)?
Onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologisch eten
Het is heel moeilijk om echt te kunnen aantonen dat biologisch eten gezonder is. Er zijn zoveel factoren van invloed op je gezondheid. Er wordt natuurlijk uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar echte duidelijke antwoorden zijn er nog niet. De voedingsindustrie zit ook zo in elkaar dat sommige dingen niet of juist wel worden verteld, vanwege economische belangen. Daardoor is het nog moeilijker om het gezondheidseffect te kunnen bewijzen.
Biologische voeding is niet altijd zoals de natuur het bedoelt
Biologische voeding lijkt heel logisch. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet natuurlijk. Planten en bomen groeien en bloeien in hun eigen tijd. De natuur is zo ontzettend, onbegrijpelijk slim en mooi. Alles werkt met elkaar, alles werkt. Je hoeft niets te doen, laat het gewoon groeien en het ligt voor je klaar. Niet alle producten zijn er het hele jaar, niet alle producten zijn zo mooi en groot als in de supermarkt, sommige planten worden ziek. Dat hoort erbij. Laat de natuur haar gang maar gaan, dan komt het goed. Zo doet de biologische landbouw het ook, ongeveer, toch?
Nou, niet helemaal. Er zijn er een hoop biologische boeren die de hete adem (van grote winkelketens) in hun nek voelen briesen. Ze vinden dat ze veel en snel moeten produceren. Ze pushen, experimenteren, dwingen de natuur te produceren. En bio-boeren gebruiken ‘natuurlijke’ bestrijdingsmiddelen, maar die zijn niet allemaal gezond, sommige zijn zelfs giftig. In de natuur bestaan dingen die giftig zijn voor mensen. Het is niet de bedoeling van de natuur dat wij die giftige stofjes binnenkrijgen. Maar dat gebeurt soms wel.
10 geboden voor gezond eten
Toen ik op internet zocht naar biologisch versus niet-biologisch eten, kwam ik in de Volkskrant 10 geboden van goed eten tegen. Een lijst waar ik me goed in kan vinden:
1. Eet lokaal.
2. Eet biologisch of in ieder geval producten waarvoor geen of zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.
3. Eet minder en alleen diervriendelijk geproduceerd vlees.
4. Eet producten waar geen E-nummers of andere vreemde stoffen aan zijn toegevoegd.
5. Betaal meer.
6. Kook zelf. Besteed dagelijks minimaal anderhalf uur aan uw eten.
7. Eet aan tafel, samen met anderen.
8. Probeer een deel van uw eten zelf te verbouwen, hoe klein dat deel ook is.
9. Verspil geen eten.
10. Eet lekker.
Moeite doen voor de dingen die je belangrijk vindt
gittemary
Ik kwam op instagram een leuke feed tegen: Gittemary (website http://www.gittemary.com. Zij is een Deense vrouw die (zonder het te weten) helemaal volgens de 10 geboden eet. Ze deelt haar ervaringen op een hele leuke, inspirerende manier. Ze is zo enthousiast. Het herinnert me eraan dat ik graag moeite doe voor de dingen die ik belangrijk vind. Een van de dingen die ik belangrijk vind, is biologisch eten. Ook al twijfel soms en is het nog niet wetenschappelijk bewezen dat biologisch beter is. Het is leuk om te zoeken naar het gezond eten, om te zorgen dat we zo min mogelijk verpakkingen gebruiken, enz. En daar gaat het om voor mij: Met veel blij enthousiasme aandacht besteden aan de dingen die ik belangrijk vind. Gittemary liet laatst een foto zien van haar peper-plantje. Het staat gewoon binnen in haar huis, maar er groeien toch pepertjes aan (gebod 8). Dat vind ik dan weer geweldig.

ETA , Unieke bio-beschikbare component van de groenlipmossel olie.

FREZZOR Omega-3 Black bevat 11 pure, krachtige, clean, natuurlijke, wild vervaardigde en organische levensverbeterende anti-aging en wellness-herstellende ingrediënten met inbegrip van groenlipmossel olie. Deze krachtige anti-aging en wellness combinatie omvat ETA, DHA en EPA. Deze marine omega-3 vetzuren en de buitengewone 18 omega-3 vetten in de groenlipmossel zijn zoals ze in hun natuurlijke toestand gevonden zijn in de natuur. Deze helpen het lichaam bij het verlengen van de jeugdige vitaliteit en helpen bij het handhaven van hartgezondheid door het risico te beperken van overschrijdende serum triglyceriden die het risico op hoge bloeddruk (hypertensie) kan laten toenemen. ETA is uniek en niet gevonden in enige andere vorm van leven op aarde.


Posted by an independent ambassador
www.teamfrezzor.com/healthcares

bert V.

zaterdag 12 december 2015

Howto = 5 Easy Steps To A Flat Stomach ?

1) Drink lots of water: FullyRaw Vitamin Infused Lemonade when you first wake up in the AM. Recommended 32-64 oz daily. You can also drink fresh juices! If you need some recommended recipes, check out my Watermelon Juice Secret, Soulshine Juice, or Sunburst Juice here on my channel.
2) Eat FullyRaw Foods: Challenge yourself to 2-3 FullyRaw Meals a Day. Not telling you to go 100% FullyRaw right away… but give it a try. It’s much easier and more delicious than you think!
3) Eliminate meat and dairy. The benefits associated with eliminating animal products are HUGE. Eliminating these hormones, bacterias, and fats from your diet can flush your system, giving you a flat belly. Take it to the next level: eliminate gluten. Watch the weight fall off!
4) Do 10 minutes of easy ab workouts like the ones in my video. My favorites are squats, planks, bicycle crunches, and jump roping!
5) Don’t eat after 7-8 PM or stop eating 3 hours before bed. Eating FullyRaw is also the daylight diet. Eat when the sun is up and rest when the sun in down. 
Many suggestion are already knowed by many people but how many can have the discipline to do it.
They say it's boring with such people and don't get into the logical lifestyle of drinking and party.
I loved to party while i was doing aerobic dancing. I just loved it and STEP. Got some great memories upon that but then i needed to work in shift hours so my health is dealing with it .
Generating bad habits and causing stress etc. But mental discipline and what you are doing when no-one is watching is the way you can make it happen for yourself and show the best version of yourself next day. Respect these golden rules and i'm pretty sure you can avoid reflux or sickness even more.
Mechanical issues aren't always your fault and just the way they go.

If you don't have much time , i suggest to use some organic , vegan, toxin free, gmo free, ... shakes from FREZZOR.
source =
http://survivingfood.com/blog/5-easy-steps-to-a-flat-stomach 

vrijdag 4 december 2015

Het begint allemaal bij de BRON, NIEUW ZEELAND

NOEL TURNER's revolutionaire Visie & verhaal
Het begint allemaal bij de BRON

NIEUW ZEELAND

100% Pure
Nieuw-Zeeland staat voor zuiver en rein. Als je kwaliteit van wereldklasse wilt, als je het allerbeste vraagt, als je het zuiver en schoon wilt dan begint het altijd bij de Bron. Nieuw-Zeeland is de bron. FREZZOR belichaamt het beste van Nieuw-Zeeland.

Het jongste land ter wereld
Nieuw-Zeeland, het jongste en meest verse land op aarde, waar de lucht is zuiver, de bodem rijk is en de oceaan schoon is. Deze groene wilde omgeving is de thuisbasis van FREZZOR. De laatste biologische duurzame boerderij op de planeet.

LEER MEER
Consumenten zijn op zoek naar minimaal verwerkt 100% volledig natuurlijk rijke voeding en super voedingsmiddelen voor een betere gezondheid en wellness-ervaring. Onze unieke collectie van FREZZOR producten is bedoeld om mensen van alle leeftijden een langer, gezonder en gelukkiger leven te leiden. Er zijn veel verschillen die ons onderscheiden in de markt. Nieuw-Zeeland is de ultieme differentiator.

Hoogste normen voor levensmiddelen in de wereld
Geografische isolatie beschermt haar natuurlijke rijkdom

Lage bevolking zorgt voor pure ongerepte omgeving

Propere lucht, schone grond en zuiver water worden bewaakt en beschermd door de strenge regelgeving van de overheid

Kleine landmassa omgeven door grote oceaan betekend een hoog niveau van zuivere regenval op de bodem

Sterke cultuur van duurzame landbouwpraktijken

Plantenleven bevatten hoogste natuurlijke concentratie van antioxidanten in de wereld als gevolg vanuit de nature dunne ozonlaag, dat alleen over NZ bestaat

Lage niveaus van de zware industrie en productie betekend lage niveaus van industriële luchtvervuiling

http://www.teamfrezzor.com/healthcaresPersoonlijke visie van mezelf =

"Hoe ziek ziek wil je zijn want ziek worden doen we allemaal en iets breken van beenderen of dergelijke gebeurt sowieso. Een paar gelukkigen hebben dit niet voor en mensen die leren leven met wat er is en er het beste van willen maken, brengen nog het meeste begrip op voor mensen die klagen op anderen terwijl ze zelf is in dezelfde situatie moesten tevoorschijn komen. Leedvermaak en onbegrip alsook ivm duurzame producten die hun niet helpen maar je gezondheid in geest en lichaam word hartelijk en dankbaar ondersteund door FREZZOR producten die je moet leren gebruiken op lange termijn. Duur of niet, kwaliteit betaald zich terug op lange termijn!"  

Bert V

donderdag 12 november 2015

OMEGA 3 van groenlipmossel olie voor mens en (huis)dier!

Honden met gewrichtsproblemen zoals mensen kunnen dus ondersteund worden enz. en het helpt ook zeker bij mij . 

Oudere mensen mogen soms ook niet meer pijnstillers pakken omdat het bloedverdunnend werkt en de stolling nadelig beïnvloed bij bloeding, daarom is omega 3 op lange termijn ook beter als pijnstillers tegen allerhande. 

Symptoombestrijding is al langer bekend van de meeste medicijnen terwijl de echte factoren die invloed hebben op je gezondheid gewoon blijven bestaan.
Je vraagt je dan af of er niet meer speelt en ja hoor, er is een normale ontstekingswerking in je lichaam voor de huishoudelijk functies die dagdagelijks op ons afkomen via eten, omgeving, bacteriën, sporten, etc ... . Wanneer je dus te lang pijnstillers of onstekingsremmers neemt blijkt dat die huishoudelijke functie ook stilvalt wat het neveneffect is. Dat is niet zo'n gezonde reactie op het beoogde doel om je pijn zogenaamd te verlichten.

Bij koorts is het raadzaam om veel water te drinken en kan je is een dafalgan gebruiken maar niet als regelmaat. Koorts is dan ook niet altijd een slechte indicator maar gewoon een signaal van je lichaam dat iets wil bestrijden en uitwerken om je terug beter te maken. Dat moet je dus ondersteunen in feite en niet tegenwerken. Vaak is dan rust en kalmte , geen stress en gezonde voeding erg belangrijk. Antioxidanten om je te ondersteunen zijn eigenlijk best ook nuttig om te weten na het sporten.

Ben je een reuma patient of lange termijn gewrichtslijder door jarenlang teveel suiker te eten of de stille latente ontstekingen die plots erg naar boven komen, dan kan je je voorstellen dat het niet nuttig is om lang pijnstillers te nemen en met goeie omega 3 vetzuren je gezondheid te ondersteunen. Er zijn vele bronnen maar ik kies naargelang de tijd en moeite die het kost om eraan te komen. Kwaliteit verschilt dan nog dikwijls en zo ben ik tot deze uitermate kwalitatieve OMEGA 3 vetzuren gekomen.


Zowel omega 3 black (mens) als gold (dieren) kunnen hier erg voordeel mee halen. Zeker in de beginfase kan het erg inwerken omdat de jarenlange consumptie van omega 6 vetzuren (ontstekingsbevorderend) al bewezen hebben de oorzaak te zijn van vele ontstekingen in ons lichaam. Je kan een slecht dieet of voedingspatroon nog steeds niet wegwerken door meer te gaan sporten en toestanden.


Thuis van Nieuw-Zeeland
Dankzij noel turner, CEO van FREZZOR heb ik enige gezonde kennis opgedaan ondanks mijn zondig eetgedrag nog welke diep ingeworteld zit. Kwestie van ontwennen in gedragspatroon waar het niet makkelijk is gezien de vele impulsen vanuit de economie naar ons toe om te consumeren.

Tevens kan je dankzij FREZZOR de CEO van je eigen gezondheid worden niettemin altijd een dokter bij twijfel te raadplegen. Mensen met diabetes 1 kunnen bijvoorbeeld levensbedreigend in het nadeel zijn als de in ketose / acidose toestand geraken waarbij eiwitten gehaald worden uit de (hart) spieren om toch maar aan energie te geraken wanneer hun energie op is . Ondersteunen met gezonde zuivere ingrediënten is altijd nuttig. Probeer daarom hetgeen het meeste voor jou past .

Ik ben gewonnen voor de antioxidant, omega 3 black en alsook de nutritional shake afwisselen met superfood en whey proteine shake. Nutriënten afkomstig van nieuwzeeland welke kwaliteit en gezonde gewassen / natuur als prioriteit in het natuurbeleid heeft.


Bert v
change your health, one step at a time
enjoy each and every moment in your life
Independent FREZZOR ambassador


dinsdag 3 november 2015

Ben jij introvert, extravert of ... ambivert? #ambivert #check #true

Ben jij introvert, extravert of ... ambivert?NIEUWS Bij collega's ben je stil, maar onder vrienden transformeer je tot een eersteklas fuifbeest. Klinkt dit je bekend in de oren? Dan ben je ongetwijfeld een ambivert persoon. En dat blijkt een grote sterkte te zijn. De persoonlijkheidskenmerken van ambiverte personen brengen immers heel wat voordelen met zich mee.

Personen die noch introvert, noch extravert zijn, zijn naar alle waarschijnlijkheid ambiverte personen. Dit houdt in dat jij jezelf aanpast aan je omgeving en de ene keer eerder introvert en de andere keer dan weer extravert lijkt. Je bent dus als het ware een sociale kameleon.

Hierdoor kom je op anderen heel geloofwaardig én betrouwenswaardig over. Je bent in staat om je flexibel op te stellen en met een gezonde dosis zelfvertrouwen en enthousiasme mensen toe te spreken. Je kan daarnaast perfect overweg met de meest uiteenlopende persoonlijkheidstypes, ongeacht of het om verlegen of eigenwijze personen gaat.

Maar ... persoonlijkheden kunnen na verloop van tijd wel veranderen. Vooral vrouwen blijken extroverter te worden naarmate ze ouder worden. 
bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151003_01900536
verschenen op : 01/11/2015 7 


Ben jij introvert, extravert of ... ambivert? | gezondheid.be

ETA sluit de ontstekingsschakelaar in de cox-2- en lox-paden af ​​

Noel Turner's levensverhaal = Ik speelde in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de greenl...